Algemene voorwaarden

Toepassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten met de eenmanszaak Liesbeth Criem met ondernemingsnummer BE0739.704.182, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van de eenmanszaak Liesbeth Criem te aanvaarden.

Elke inschrijving via de website, via sociale media kanalen of e-mail betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Betaling

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding.

1.2 Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de (online) sessie zowel individueel als in groep, het traject, workshop en activiteit aanvangt, tenzij anders is afgesproken. Zo niet kan de toegang geweigerd worden.

1.4 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

1.5 Indien de betaling automatisch verloopt, ontvangt de klant na aankoop een factuur per e-mail.

1.6 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 2. Annulatie

Door de klant

2.1 Indien de klant tijdens een traject, workshop, activiteit of webinar beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

2.2 Indien de klant annuleert voor individuele sessies offline of online kan dit tot 24 uren op voorhand waarbij de afspraak verlegd kan worden. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand vervalt de afspraak en is de klant het bedrag van de sessie verschuldigd.

2.3 Indien de klant annuleert voor een individueel en/of groepstraject of webinar is bij annulatie tot 14 dagen op voorhand 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

2.4 Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurd en na ontvangstmelding door Liesbeth Criem.

Door Liesbeth Criem

2.5 Bij annulatie door Liesbeth Criem wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een individuele sessie, groepstraject, workshop, webinar of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht.

2.6 Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Liesbeth Criem kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.

Artikel 3 Klachten

3.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens een sessie, groepstraject, workshop, webinar of activiteit.

3.2 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Liesbeth Criem te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 4 Inschrijving

4.1 De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich. Indien een inschrijving niet via het inschrijvingsformulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Liesbeth Criem.

4.2 De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier.

4.3 Elke inschrijving via de website, via sociale media kanalen of e-mail betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5

5.1 Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om de cursus of het traject te mogen volgen.

5.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

5.3 Liesbeth Criem heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Liesbeth Criem verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Liesbeth Criem is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2 De diensten en activiteiten van Liesbeth Criem zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

6.3 De aansprakelijkheid van Liesbeth Criem met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs. De totale aansprakelijkheid van Liesbeth Criem, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Liesbeth Criem werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Artikel 7

7.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Liesbeth Criem.

7.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Ieper.

Liesbeth Criem houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Maatregelen ivm de Coronamaatregelen.

Wie deelneemt aan een sessie, groepstraject, workshop, groepshealing of activiteit is op de hoogte van de huidig geldende maatregelen zoals te lezen op www.info-coronavirus.be.

Wie deelneemt neemt de verantwoording op deze te respecteren en geen risico te vormen voor zichzelf noch voor iemand anders.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die tijdens de activiteit in acht zullen worden genomen, blijft er een zeer geringe kans bestaan toch besmet te geraken met het coronavirus. Deelname aan de activiteit valt dan ook onder de eigen verantwoordelijkheid. Er kan geen aansprakelijkheid neergelegd worden bij Liesbeth Criem.